Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t. LXXVII (SPECJALNY), 2016

MATERIAŁY Z KONFERENCJI NAUKOWEJ „MIASTA PRYWATNE W SIECI MIEJSKIEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO I RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW”,
ZAMOŚĆ, 23–24 KWIETNIA 2015

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Zdzisław Noga, Ryszard Szczygieł, Miasta prywatne w sieci miejskiej Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Uwagi wstępne

Ryszard Szczygieł, Miasta prywatne w Polsce od XIV wieku do 1772 roku – chronologia lokacji, właściciele, pełnione funkcje

Mateusz Goliński, Miasta prywatne na Śląsku – zarys problemu


Radosław Gliński, Wpływ rodu Schaffgotschów na kształt przestrzenny i architektoniczny miast Gryfowa Śląskiego i Mirska w średniowieczu
i nowożytności


Marek Słoń, Miasta prywatne w sieci miejskiej Wielkopolski XV–XVI wieku


Feliks Kiryk, Małopolskie miasta prywatne w XIII–XVI wieku


Andrzej Janeczek, Miasta prywatne na Rusi Koronnej do końca XV wieku


Andrij Zajac, Miasta prywatne Wołynia w XVI i pierwszej połowie XVII w. Liczba i specyficzne cechy funkcjonowania


Natalia Biłous, Miasta prywatne Kijowszczyzny w XVI i pierwszej połowie XVII w.: specyfika rozwoju i funkcjonowania


Bogusław Krasnowolski, Układy przestrzenne miast prywatnych w Małopolsce. Wybrane przykłady


Rafał Eysymontt, Małe miasta prywatne na Dolnym Śląsku – układy przestrzenne


Paweł Jusiak, Działalność fundacyjna właścicieli na terenie miast prywatnych Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku


Piotr Miodunka, Elity w małych miastach prywatnych Małopolski w XVII i XVIII wieku


Cezary Kuklo, Struktury demograficzne i etniczne miast prywatnych w Koronie w XVI–XVIII wieku. Uwagi wstępne

Adam Kaźmierczyk, Żydzi w miastach prywatnych. Wybrane aspekty

Jacek Wijaczka, Reformacja w miastach prywatnych w Koronie w XVI wieku


Marian Mikołajczyk, Sądownictwo w miastach prywatnych w Polsce XVI–XVIII wieku. Problem odrębności postępowania w sprawach kryminalnych

Michał Słomski, Sieć miast kościelnych ziem polskich Korony w XVI wieku. Przyczynek do problematyki

LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z RDSG


WYKAZ SKRÓTÓW

 

powrot rdsg