Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t. LXXVI, 2016

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Piotr Guzowski, Radosław Poniat, Standardy i jakość życia w historiografi i światowej. Przegląd badań i problemów

Michał Kopczyński, Body height as a measure of the standard of living: Europe, America and Asia

Mikołaj Malinowski, Zmierzyć zacofanie. Zestawienie najważniejszych szacunków materialnych standardów życia w Polsce przedprzemysłowej


Cecylia Leszczyńska, Level of living of Polish citizens in the interwar period, and its diversifi cation


Wiktor Krajniak, Między młynarstwem a elektryfi kacją. Społeczno-gospodarcze uwarunkowania wykorzystania potencjału energetycznego rzeki Bóbr od średniowiecza do 1945 roku

Piotr Łozowski, Struktura rynku kredytowego starej Warszawy w latach 1427–1453


Bożena Czwojdrak, Liczebność dworów późnośredniowiecznych i wczesnonowożytnych władców polskich


Monika Ogiewa-Sejnota, Obowiązki urzędników dworskich księcia szczecińskiego Jana Fryderyka


Dariusz Łukasiewicz, Sarmatyzm i Prusy w XVIII i początku XIX wieku


Piotr Franaszek, Dieta chłopów galicyjskich w drugiej połowie XIX w. i na początku XX w.


Agnieszka Szudarek, Jak stawić czoła nowoczesności? Dyskusja wokół wzorca niemieckiej szlachcianki na łamach Deutsches Adelsblatt na przełomie XIX i XX wieku

Magdalena Jakś-Ivanovska, Profesorowie Uniwersytetu Poznańskiego 1919–1939. Portret demograficzno-społeczny


Dariusz Jarosz, Problem zanieczyszczeń wód w Polsce w latach 1945–1961: wstęp do badań


Hubert Wilk, Próba modernizacji polskiego przemysłu maszynowego w drugiej połowie lat 60. Przypadek fiata 125p

Agata Gabiś, Osiedle idealne czy peryferyjne siedlisko? Okoliczności powstania i analiza założenia przestrzenno-architektonicznego wrocławskich Kuźnik
 

Regina Pacanowska, Początki polskich firm z branży kosmetycznej w dekadzie lat osiemdziesiątych


RECENZJE

Monika Maludzińska, „Próżnowanie stało się powszechnym nałogiem”. Żebracy i włóczędzy w stanisławowskiej Warszawie, Warszawa 2014 (Mateusz Rodak)

Błażej Brzostek, Paryże innej Europy. Warszawa i Bukareszt, XIX i XX wiek, Warszawa 2014 (Janusz Żarnowski)


Jędrzej Chumiński, Robotnicy polscy 1945–1989. „Stary” i „nowy” ośrodek przemysłowy na przykładzie Krakowa i Wrocławia, Wrocław 2015 (Hubert Wilk)


Historia polskich okręgów i regionów przemysłowych, t. 1, red. Ł. Dwilewicz, W. Morawski, Warszawa 2015 (Jarosław Dulewicz)


SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

Komunikat z konferencji „Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich na przestrzeni wieków” – Sobótka,
20–22 V 2016 (Patrick Starczewski)

Sprawozdanie z konferencji „Nie (tylko) Partia? Organizacje społeczne w Polsce Ludowej 1944–1989 – geneza, funkcjonowanie, znaczenie” – Warszawa, 9–10 VI 2016 (Tadeusz Ruzikowski)


Sprawozdanie z konferencji naukowej „Studia nad przestępczością gospodarcza na ziemiach polskich. Polska Ludowa: przestępczość gospodarcza w warunkach systemu nakazowo-rozdzielczego” – Poznań, 7–8 IV 2016 (Joanna Jaroszyk-Pawlukiewicz)

POLEMIKA

Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk, Opinie szlachty krakowskiej w II połowie XVII w. o kryzysie i naprawie pieniądza. Głos polemiczny

LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z RDSG

 

WYKAZ SKRÓTÓW

 

 

powrot rdsg